OPULENT PROGRAM
ZA TOVNU JUNAD

DANAŠNJE TRŽIŠTE GOVEĐEG MESA IMA VISOKE ZAHTEVE KVALITETA,
ŠTO USLOVLJAVA POTREBU INTENZIVNIM TOVOM JUNADI 

U novije vreme u ishrani ljudi prednost se daje goveđem mesu, jer u odnosu na svinjsko i živinsko meso ima veću nutritivnu vrednost. Očekivanom porastu tražnje za junećim mesom odgajivači mogu odgovoriti povećanjem kvaliteta smeša, kao i stalnim praćenjem najnovijih saznanja iz oblasti ishrane i odgoja tovne junadi.

Za uspeh tova od posebnog su značaja konzumiranje i efikasnost iskorišćavanja hrane. Oni zavise od koncentracije energije u obroku, njegovog sastava i fizičke forme pojedinih komponenti. Poznato je da se povećanjem sadržaja neto energije u obroku povećavaju i dnevni prirasti životinja. Ovo se postiže povećanjem učešća koncentrata u obroku i odgovarajućim tehnološkim postupkom obrade hrane.

U zavisnosti od učešća različitih hraniva u obrocima tovne junadi, postoje sledeća osnovna tri tipa tova: koncentratni tip tova, kombinovani tov i tov kabastim hranivima.

Kod nas dominira kombinovani tip tova junadi, gde se, u zavisnosti od udela pojedinih sastojaka postiže dnevni prirast od 1.000 do 1.200 g/dan.

Intenzivan tov (koncentratni tip tova) je:

  • BRŽI I EKONOMIČNIJI;
  • MESO JE KVALITETNIJE;
  • ZAVRŠETAK TOVA JE BRŽI;
  • RANDMAN JE VEĆI.

U intenzivnom tovu junadi, pored koncentrata, sa uspehom se mogu koristiti i manje količine kabaste hrane. Tako, na primer, pored smeše koncentrata junad mogu dobijati odvojeno i 1-1,5 kg sena lucerke ili nekog drugog kvalitetnog sena. Utvrđeno je, takođe, da je proizvodni efekat dodavanj sena bio znatno bolji ako je ovo bilo mleveno. Uvođenje ovakvih hraniva pozitivno deluje na procese varenja u buragu, stimuliše konzumiranje hrane i razvoj buražne mikroflore. Iskrana junadi isključivo koncentrovanim obrocima veoma je jednostavna, traje kratko vreme, a uz to omogućava i potpunu mehanizaciju i automatizaciju procesa hranjenja.

OPULENT PROGRAM
ZA  TOVNU JUNAD

OJ

Opulent program za tovnu junad:

OJ14 O.J 14 - potpuna smeša za tov junadi I sa 14% sirovih  proteina namenjena za ishranu tovne junadi od 250 do 350kg OJ12 O.J 12 - potpuna smeša za tov junadi II sa 12% sirovih  proteina namenjena za ishranu tovne junadi od 350kg pa do kraja tova. OJD O.J D - dopunska smeša za tovnu junad, proteinsko mineralno-vitaminska smeša namenjena odgajivačima koji raspolažu sa energetskim hranivima(žitarice).

Tov junadi može se podeliti na dve faze:

OJ početni tov od 100 do
 250 kg telesne mase.
OJ završni tov od 250kg
do kraja tova.