PROGRAM ZA
PRIPLODNE JUNICE

ISHRANA PRIPLODNIH JUNICA JE DRUGI KORAK U PRIPREMI GRLA ZA BUDUĆU PROIZVODNJU.

VISOKA PROIZVODNJA MLEKA MOŽE SE OČEKIVATI SAMO ADEKVATNOM ISHRANOM JUNICA U PERIODU ODGOJA.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZA
PRIPLODNE JUNICE

OP

Jedan od ključnih perioda u odgajanju priplodnih junica je period razvoja mlečne žlezde, a to je između trećeg i devetog meseca starosti. U toku ovog perioda mlečno tkivo raste 3,5 puta brže od telesnog. Ishrana junica u ovom periodu obrocima sa visokim udelom energije dovodi do utovljenosti grla, nagomilavanja masnog tkiva u vimenu, što ima za posledicu inhibitorni efekat na razvoj mlečnog sekretornog tkiva i/ili promene u endokrinoj stimulaciji porasta mlečne žlezde. Krajnji rezultat grešaka u ishrani junica u ovom periodu je manja proizvodnja mleka u prvoj, ali i u narednim laktacijama. Pored ovog utovljenost junica dovodi i do pojave tovnog steriliteta (u periodu prvog osemenjavanja jajnici su mali, nedovoljno razvijeni, afunkcionalni-izostanak ili tiho gojenje).

U odgoju junica znatno češći problem predstavlja nedovoljna ili neadekvatna ishrana, te se posledice ovih grešaka provlače kroz ceo proizvodni ciklus krave (manja proizvodnja, kraći proizvodni vek grla,  reproduktivni problemi, metabolički poremećaji i dr.).

Ishrana priplodnih junica bazirana je na kvalitetnim kabastim hranivima uz dodatak adekvatne količine koncentrata. Koncentrat učestvuje sa 15 do 35% u ukupnom obroku priplodnih junica. Učešće koncentrata zavisi pre svega od potreba grla (starost, visina bremenitosti) ali i od kvaliteta raspoloživih kabastih hraniva.

U toku letnjeg perioda ishrana priplodnih junica zasniva se na paši ili zelenoj kabastoj hrani dobrog kvaliteta, uz dodatak manjih količina koncentrata. U toku zimskog perioda ishrane kukuruzna silaža i seno dobrog kvaliteta su osnova ishrane junica. Pri tome treba imati u vidu da kukuruzna silaža sadrži suvišne količine energije, a da je siromašna u proteinima, pa ne može poslužiti kao jedino hranivo za ishranu junica.

Ishrana priplodnih junica obrocima sa većim udelom koncentrata u periodu prvog osemenjavanja (3-4 nedelje pre i 2-3 nedelje posle osemenjavanja) uslovljava intenzivnije ispoljavanje gonjenja i sinhronizaciju estrusa kao i bolje rezultate u oplodnji.

Potrebe priplodnih junica do petog meseca steonosti nisu značajno povećane. Nakon toga usled intenzivnog razvoja ploda potrebe u hranljivim materijama se uvećavaju. Pravilnom ishranom u ovom periodu obezbeđuju se potrebe za rast ploda kao i potrebe za porast junica. 

Preporuke su da se 6 do 8 nedelja pre očekivanog teljenja počne sa promenama tipa obroka. Uvode se hraniva koja će se davati nakon telenja (omogućuje se razvoj buražne mikroflore u skladu sa hranivima koje će krava konzumirati nakon telenja). Količina koncentrata se u ovom periodu postepeno povećava, tako da se 10 dana pre telenja postigne konzumacija 4kg/dan. Važno je istaći da se priplodnim junicama u ovoj fazi u ishranu uključuje koncentrat koji će konzumirati nakon telenja.

PRAKTIČNE PREPORUKE ZA PRAVILAN ODGOJ PRIPLODIH JUNICA

  • Oplodnju izvršiti sa 15-18 meseci starosti
  • Telesna masa pri oplodnji 380-420kg (60% - od konačne telesne mase)
  • Telenje pri starosti 24-27 meseci
  • Telesna masa nakon teljenja 500-550 (80% od konačne)
  • Dnevni prirast u granicama 750-850 g/dan
  • Sadržaj energij i proteina u obroku treba da bude pravilno izbalansiran
  • Preporučena je poboljšana ishrana pred oplodnju.

Greška sa suvise mladim junicama, osemenjena sa malom telesnom masom i hranjene intenzivnije da bi postigle željene rezultate, su dobijanje utovljanih junica, prevelik gubitak težine pri telenju i niža mlečnost u laktaciji. Nasuprot tome kasno osemenjavanje ekonomski opterećuje uzgoj junica i produžava generacijski interval.

OPULENT PROGRAM ZA PRIPLODNE JUNICE

OJ

O.P15 potpuna smeša za junice sa 15% sirovih proteina.

OJ O.P D dopunska smeša  za junice, proteinsko-mineralno-vitaminska smeša namenjena odgajivačima koji raspolažu sa energetskim hranivima (žitarice).

OPULENT PREPORUKE ZA ISHRANU PRIPLODNIH JUNICA

SM - suva materija;  NEM - neto energija za održavanje života;  NEG - neto energija za porast;
ADF - kisela deterdžentska vlakna;  NDF - neutralna deterdžentska vlakna.