PROGRAM ZA KRAVE
MUZARE I ZASUŠENE KRAVE

HRANA JE FAKTOR KOJI U NAJVEĆOJ MERI ODREĐUJE PRODUKTIVNOST I EKONOMIČNOST PROIZVODNJE MLEKA. U VEĆINI SLUČAJEVA, NA TROŠKOVE ISHRANE OTPADA I DO 60% UKUPNIH TROŠKOVA OVE PROIZVODNJE.

 

 

PROGRAM ZA KRAVE MUZARE I ZASUŠENE KRAVE

OK

Visok genetski potencija krava za proizvodnju mleka može se ostvariti jedino ako su grla obezbeđena sa potrebnim oblicima i količinama neophodnih hranljivih materija. Veća mlečnost krava zahteva i konzumiranje većih količina hrane, odnosno suve materije. Sa druge strane, ograničena je zapremina organa za varenje krave, a pre svega buraga i ostalih delova složenog želudca, što predstavlja osnovni ograničavajući faktor za konzumaciju dovoljne količine hranljivih materija.

Da bi smo podmirili potrebe  krava muzara veoma je važno da kabasta hraniva budu visokog kvaliteta u toku čitave godine, kao i da koncentrovana hrana koja služi kao dopuna obroku bude odgovarajućeg kvaliteta i u skladu sa potrebama.

OPULENT PREPORUKE ZA ISHRANU KRAVA

 • Početna faza laktacije (prva tri meseca laktacije) je najkritičniji period u ishrani krava visoke mlečnosti. Dolazi do brzog porasta mlečnosti i nakon 6-8 nedelja postiže se maksimalna proizvodnja mleka, dok se maksimalno konzumiranje obroka postiže tek nakon 10. nedelje laktacije, pa stoga dolazi do gubitka telesne mase. U slučaju da je ishrana neadekvatna dolazi i do pojave metaboličkih i reproduktivnih poremećaja.
  • Koristiti najkvalitetnija kabasta i koncentrovana hraniva i pratiti konzumaciju hrane,
  • Ne praviti nagle promene u obroku i povećavati količinu koncentrata postepeno za 0,5-1 kg svakog dana do željene količine,
  • U ovoj fazi treba dodavati aditive
 • Srednja faza laktacije (od 4. do 7. meseca) je period kada krava postiže pozitivan bilans energije i uticaj ishrane na količinu i sastav mleka je najveći. Krave u ovoj fazi treba da održavaju telesnu masu ili neznatno prirastaju. Količinu i kvalitet obroka treba prilagođavati proizvodnji mleka. 
 • Završna faza laktacije (od 7. meseca do zasušenja) je karakteristična po osetnom padu mlečnosti, konzumaciji hranljivih materija koje prevazilaze potrebe krava i mogućnošću smanjenja troškova ishrane povećanjem udela kabaste hrane u obroku. U ovoj fazi ima najmanje problema sa ishranom ali je veoma važno da se pripazi da ne dođe do suvišnog nagomilavanja telsnih masti. 
 • Period zasušenja je period koji se veoma često zapostavlja, međutim od njega u najvećoj meri zavisi koliko će ekonomski biti uspešna proizvodnja mleka. Ovaj period bi trebalo da optimalno traje 6 do 8 nedelja. Odgovarajućom ishranom u ovoj fazi se može povećati količina mleka u laktaciji do 700 kg i smanjiti mogućnost za pojavu metaboličkih poremećaja. Da bi ishrana u fazi zasušenja bila uspešna bilo bi poželjno zasušene krave hraniti u dve faze:
  • I faza od momenta zasušenja pa do tri nedelje pred telenje;
  • II faza, poslednje tri nedelje pred telenje.

Glavna razlika između ove dve faze je u količini koncentrovane hrane, koja se u prvoj fazi kreće oko 10 do 15% od suve materije obroka (1,5 do 2 kg/dan), dok se u II fazi količina koncentrovane hrane povećava na 25 do 30% suve materije obroka (2,5 do 4 kg/dan). U II fazi se u ishranu uključuju sva hraniva koja će krava konzumirati nakon telenja kako bi se formirala adekvatna buražna mikroflora.

U fazi zasušenja nesme se dozvoliti konzumiranje suvišnih količina Ca, P, Mg i Na. So bi trebalo ograničiti na 30 g/dan po kravi i na taj način sprečiti pojavu edema vimena. Poželjno je koristiti livadsko seno umesto sena leguminoza zbog nižeg nivoa Ca. Ako se silaža cele biljke kukuruza koristi za ishranu krava u laktaciji, istu treba davati i u zasušenju i u zavisnosti od kondicije zasušenih krava davati maksimalno do 10 kg. Strogo se mora voditi računa da ne dođe do utovljenosti krava; kako bi sprečili ovu neželjenu pojavu u prvoj fazi zasušenja može se uključiti 2 do 3 kg slame.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OPULENT PROIZVODA NAMENJENIH ISHRANI KRAVA:

-pravilan odnos strukturnih i nestrukturnih ugljenih hidrata,
-pravilan odnos razgradivog i nerazgradivog proteina,
-korišćenje protektiranih masti, pufera i živih ćelija kvasca za visokoproduktivna grla,
-optimalan odnos mineralnih materija,
-korišćenje organski vezanih minerala,
-kvalitetan vitaminski deo,
-korišćenje sirovina proverenog kvaliteta,
-korišćenje melase,
-poznavanje procesa u buragu - proizvodnja smeša po posebnom zahtevu odgajivača (u skladu sa raspoloživošću i kvalitetom kabastih hraniva, te potrebama grla).

PROIZVODNI PROGRAM OPULENT NAMENJEN ISHRANI KRAVA U LAKTACIJI:

OK O.K 22, 20, 18 - potpune
smeše za krave muzare preko 20 lit mleka na dan sa 22, 20 i 18% sirovih proteina
OK O.K 16 - potpuna smeša za krave muzare do 20 lit mleka na dan sa 16% sirovih proteina. OK O.K D - dopunska smeša za krave muzare, proteinskomineralno-vitaminska smeša namenjena odgajivačima koji raspolažu sa energetskim hranivima (žitarice).

OPULENT PROGRAM ZA ZASUŠENE KRAVE:

OZ O.ZK 16 - potpuna smeša za zasušene krave sa 16% sirovih proteina. OZ O.ZK D- dopunska smeša za zasušene krave, proteinskomineralno-vitaminska smeša namenjena odgajivačima koji raspolažu sa energetksim hranivima (žitarice).

OPUELNT PREPORUKE ZA ISHRANU KRAVA

*NAPOMENA: zasušenim kravama umesto lucerkinog sena davati livadsko seno, takođe se u obrok zasušenih krava može uključiti slama u količini od oko 2kg/dan umesto iste količine sena.
SM - suva materija; NEM - neto energija za održavanje života; NEG - neto energija za porast;
ADF - kisela deterdžentska vlakna; NDF - neutralna deterdžentska vlakna.

OPULENT SMEŠE ZA ISHRANU KRAVA SU:

 • specijalne strukture (sadrže ekstrudirana proteinska hraniva, vitamine, minerale i aditive proverenog kvaliteta);
 • sa dodatkom melase (poboljšava ukus smeše, sadrži visok nivo lako dostupnih šećera, smanjuje prašnjavost smeše);
 • sa mogućnošću dodavanja aditiva po dogovoru.

OPULENT korsnicima nudi mogućnost proizvodnje smeša po posebnim zahtevima.