OPULENT PROIZVODI
LINIJA EKSTRUDIRANJA I
PRESOVANJA

EKSTRUDIRANJE HRANIVA NAMENJENIH ISHRANI ŽIVOTINJA JE TERMIČKI POSTUPAK OBRADE KOJI RADI NA PRINCIPU VISOKA TEMPERATURA/KRATKO VREME (HT/ST)

 

 

 

 

Ovakvim načinom obrade obezbeđuje se:
 • Poboljšana nutritivna, fizičko-hemijska i higijenska karakteristika hraniva;
 • Inaktivacija termolabilnih antinutrienata;
 • Poboljšana mikrobiološka ispravnost hraniva.

UTICAJ EKSTRUDIRANJA NA SKROB

Sadržaj ugljenih hidrata u sojinom zrnu je oko 30%. Makromolekule skroba sastoje se od amiloze i amilopektina i nisu rastvorljive u vodi. Ekstrudiranjem zrna, pod dejstvom temperature, pritiska i vlage, makromolekule skroba postaju polarizovane i cepaju se na amilozu i amilopektin. Ovaj proces se naziva želatinizacija i svarljivost skroba u obliku gela je višestruko bolja.

UTICAJ EKSTRUDIRANJA NA MASTI

Sojino zrno sadrži 17-24% ulja. U procesu ekstruzije dolazi do cepanja tzv. uljne kapljice što omogućava da se presovanjem dobije 10 i više procenata ulja. Ekstrudirani proizvodi nisu podložni užegnuću svojstveno komponentama sa povećanim sadržajem masti. Ovo je rezultat denaturacije enzima lipaze i peroksidaze te je stabilnost ekstrudiranih proizvoda na visokom nivou.

UTICAJ EKSTRUDIRANJA NA PROTEINE

Sadržaj 35-40% proteina visoke biološke vrednosti kao i svih esencijalnih aminokiselina svrstava sojine proizvode u nezamenljive komponente u ishrani životinja. Ekstrudiranjem dolazi do promene u strukturi proteinskog kompleksa-denaturacije proteina što za rezultat ima povećanu svarljivost.

 

 

OPULENT PROIZVODI
LINIJA EKSTRUDIRANJA I
PRESOVANJA

OE

PUNOMASNI EKSTRUDIRANI SOJIN GRIZ OPULENT

Proizvod visoke hranljive i biološke vrednosti sa inaktiviranim antinutritivnim  materijalima. Specifičnim HT-ST tehnološkim tretmanom, bez upotrebe hemijskih sredstava dobija se proizvod sledećih karakteristika:

 • Vrhunsko proteinsko-energetsko hranivo za sve vrste i kategorije domaćih životinja;
 • Odlična svarljivost proteina i aminokiselina;
 • Bogati izvor visokokvalitetnih ulja;
 • Bogat izvor vitamina naročito vitamina E;
 • Izrazito prijatnog mirisa i ukusa;
 • Izuzetan higijenski kvalitet.

EKSTRUDIRANA SOJINA POGAČA OPULENT

Proteinsko-energetsko hranivo, dobijeno ceđenjem-delimičnim obezmašćivanjem neohlađenog punomasnog sojinog griza. Karakteristike ovog proizvoda su:

 • Odličan izvor visokosvarljivih proteina, esencijalnih aminokiselina, ulja, holina, lecitina, minerala i vitamina;
 • Izrazito prijatnog mirisa i ukusa, karakteristične hrskavosti;
 • Izuzetna nasipna svojstva, bez pojave prašine pri manipulaciji;
 • Izuzetan higijenski kvalitet;
 • Specifičnost primenjene tehnologije izdvajanja ulja bez primene organskih rastvarača, na nižim temperaturama i u kratkom vremenu, uz niži sadržaj celuloze i veći sadržaj masti čini je superiornim hranivom u odnosu na sojinu sačmu, čijom zamenom se dobijaju i do 10% bolji proizvodni rezultati.


SOJINO ULJE OPULENT

Proizvod dobijen nakon presovanja sojinog
ekstrudiranog griOEza, karakteristiše ga:

 

 • Visok sadržaj linolne i linoleinske kiseline, lecitina, fitosterola, tokoferola, vitamina rastvorljivih u mastima;
 • Visoka energetska vrednost sojinog ulja;
 • Mikrobiološki ispravno i zdravstveno bezbedno hranivo;
 • Jedno od najstabilnijih biljnih ulja;
 • Sve zastupljenije i u ishrani ljudi;

OE